ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอน ของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง และเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพากับตัวแปรด้านเพศ ชั้นปีที่ศึกษา ระบบการเรียน และเกรดเฉลี่ย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย วิธีเชิงปริมาณ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสำรวจ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.94) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะของอาจารย์อยู่ในอันดับแรก (X = 4.17) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในอันดับต่อมา (X = 4.17) และด้านการวัดและการประเมินผลอยู่ในอันดับสุดท้าย (X = 3.85) และเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิต ภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ชั้นปีที่แตกต่างกันจะมีความคาดหวังในด้านสื่อประกอบการสอน ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ระบบการเรียนที่แตกต่างกันจะทำให้นิสิตมีความคาดหวังกับคุณลักษณะของอาจารย์และกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน และนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันจะมีความคาดหวังกับคุณลักษณะของอาจารย์แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles