การบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทางพระพุทธศาสนา

Main Article Content

ศิริศักดิ์ นันตี

Abstract

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตก หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารมุ่งเน้นเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การอย่างเต็มความสามารถ เอื้ออำนวยให้องค์การบรรลุเปาหมายในการเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาทำงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกนั้น เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบ และทฤษฎีจิตวิทยา มีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึกอบรม การศึกษา และ การพัฒนา ส่วนหลักการทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น    ประกอบไปด้วย บทบาท กระบวนการ รูปแบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งถือว่า เป็นหลักการของการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา มีขอบเขตครอบคลุม มรรคมีองค์ 8 โดยมีผลสัมฤทธิ์ หรือตัวชี้วัด คือ ภาวนา 4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles