วัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา

Main Article Content

บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของนักธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาในบริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการข้ามวัฒนธรรมอันเป็นพลวัตของวัฒนธรรมทางธุรกิจต่อสถานภาพ นักธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา พบว่า วัฒนธรรมธุรกิจไทยต่อไปนี้อยู่ในระดับต่ำ คือ มิติความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (PDI) มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (IDV) มิติลักษณะความเป็นเพศชาย (MAS) มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) และมิติการมุ่งเน้นเปาหมายในระยะยาว (LTO) ด้านปัจจัยการจัดการข้ามวัฒนธรรมฯ คือ ระมัดระวังการทักทายสตรีชาวกัมพูชาด้วยการยกมือไหว้เสมอ ปรัชญาการบริหารงานในกัมพูชาและไทยแตกต่างกัน การทำงานในกัมพูชาจำเป็นต้องใช้การวางแผนอย่างรัดกุม จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือ นวัตกรรมใหม่ๆ ต้องใช้การควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เห็นความสำคัญ และอนุญาตให้ลางานไปช่วยงานแต่งงานฯ ได้เสมอ มีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเข้าใจในความเป็นชาตินิยมของชาวกัมพูชาที่แสดงออกต่อกรณีปราสาทพระวิหาร ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจไทยในกัมพูชา คือ รูปแบบ “อัฏฐวิถี”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles