คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพิธีกรรมและคติความเชื่อเรื่อง พระศิวะของผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบ คติความเชื่อเรื่องพระศิวะของผู้ประกอบพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผลการวิจัยพบว่า คติความเชื่อเรื่อง พระศิวะได้ปรับเปลี่ยนเรื่อยมาตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง จนทำให้คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในปัจจุบันมีความหลากหลายแตกต่างกันตามสถานที่การประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้ยังเกิดคติความเชื่อเรื่องพระศิวะใหม่ๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจ แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของพระศิวะสามารถเปลี่ยนแปลง หรือเกิดขึ้นได้ใหม่ตามความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้คนในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles