เจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Main Article Content

อรอนงค์ นิยมธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 2) เปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาตามเพศและคณะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสำรวจเจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย เจตคติด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลพบว่า

1. เจตคติที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

2. นักศึกษาเพศชายและหญิงมีเจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนักศึกษาเพศชายมีเจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3. นักศึกษาต่างคณะกันมีเจตคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles