การจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี The Management of Community Enterprise: A Case Study of Pa Pu Chili Sauce, Bangphra Sub-district, Si Racha District, Chon Buri Province

Main Article Content

สุธิดา แจ้งประจักษ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มซอสพริกป้าพุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากสมาชิกกล่มซอสพริกป้าพุ คณะกรรมการชุมชนบ้านนาพุ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มซอสพริกป้าพุมีการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเงินทุน กลุ่มมีแหล่งเงินทุนภายในจากการระดมหุ้นของสมาชิกและภายนอกจากการอุดหนุนของหน่วยงานภายนอก 2. ด้านการตลาด กลุ่มมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการผลิต กลุ่มประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจนได้การรับรองมาตรฐาน 4. ด้านบริหารจัดการ กลุ่มมีการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ควบคุมผลิต ระบบบัญชีแบ่งงานตามความถนัด และแบ่งปันผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 5. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในบางขั้นตอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มซอสพริกป้าพุได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ศักยภาพของกลุ่มแกนนำ และความสามารถในการจัดการความรู้ ปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากองค์การภายนอก และนโยบายของภาครัฐ

ABSTRACT

The research on community enterprise: a case study of Pa Pu Chilisauce, Bangphra Sub-district, Si Racha District, Chon Buri Province aimed to study the management and involving factors. This qualitative research utilized interview guide as a tool. Group discussions and in-depth interviewswere applied to collect data from the samples which were members of Pa Pu Chili Sauce Group, committee of Ban Na Pu community, officers in, and Officials from related organizations. The study found that the management of Pa Pu Chili Sauce Groupwas divided into 5 aspects as follows: 1. Capital -- Pa Pu Chili Sauce Groupgained capital from fund raising among its members and capital fromexternal sources. 2. Marketing -- Pa Pu Chili Sauce Group launched andsold its products in local markets and external communities; however, itlacked publication. 3. Production -- members of the community appliedlocal wisdom to the appropriate technology until its chili sauce was verified by Food and Drugs Organization. 4. Management -- the group set its target, production plan, accounting system, and production control. Tasks were distributed according to people’s proficiencies. Economic and socialprofits were shared.   5. People’s participation -- the members participatedin some processes. Factors affecting the management efficiency of Pa Pu chili saucegroup consisted of leaders’ potential, and the ability in managing knowledge. External factors included supports from external organizations, and publicpolicies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles