คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทใหญ่: กรณีภาษาอังกฤษ Loanwords in Shan Language: English

Main Article Content

พรรณิดา ขันธพัทธ์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความด้านภาษาศาสตร์ ซึ่งได้กล่าวถึง วิธีการยืมคำในภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่ ลักษณะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทใหญ่ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการยืมคำ

วิธีการยืมคำในภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่นั้น มีหลายวิธี คือการทับศัพท์ การแปลศัพท์คำยืม และการบัญญัติศัพท์ใหม่ (การสร้างคำขึ้นใหม่ให้มีความหมายเหมือนกับคำยืมนั้น)

ในด้านลักษณะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทใหญ่ก็มีในหลายลักษณะคือ คำยืมที่เป็นคำเดี่ยว คำยืมที่เป็นการประกอบคำระหว่างภาษาไทใหญ่กับคำยืมและคำยืมที่เป็นการประกอบคำระหว่างคำยืมกับคำยืม ทั้งนี้ เมื่อมีการยืมคำเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่แล้วก็จะมีการเรียงลำดับคำตามแบบภาษาไทใหญ่ คือ ส่วนหลักอยู่หน้าส่วนขยาย

ในด้านปัจจัยที่ทำให้เกิดการนำคำยืมในภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ปัจจัยการรับวัฒนธรรมตะวันตกทางด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค และปัจจัยด้านความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดแนวนโยบายและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาการใหม่ ๆ ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้มีการยืมคำและบัญญัติคำศัพท์เพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษในภาษาไทใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Abstract

This linguistic article discusses how English loanwords are adopted in Shan, features of English loanwords in Shan, and factors in borrowing English words in Shan.

Various methodologies are used for borrowing English words in Shan, which include transliteration, translation, and coining (inventing new terms).

Many features are found in English loanwords in Shan, which are single English words, Shan-English compounds, and English compounds. English loanwords in Shan have the Shan word order-the head precedes the modifier.

Factors in borrowing English words in Shan include politico-economic conditions, western commodities, as well as modernity and technology that lead to new policies and innovations. These factors have resulted in borrowing English words and inventing words in Shan to replace Englishwords constantly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles