ปัจจัยทำนายการตัดสินใจจัดจำหน่ายยาจากสมุนไพร ของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี Factors Predicting the Decision to Distribute Herbal Medicine Products of Drug Store in Chonburi Province

Main Article Content

นิรุติ ผึ่งผล
วินัย สยอวรรณ
นงนุช นามวงษ์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดจำหน่ายยาจากสมุนไพร ของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี 2) หาปัจจัยทำนายการตัดสินใจจัดจำหน่ายยาจากสมุนไพรของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดจำหน่ายยาจากสมุนไพรของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลำดับ ปัจจัยที่สามารถทำนายการตัดสินใจจัดจำหน่ายยาจากสมุนไพรของร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (β=.341) ด้านกระบวนการ (β=.250) ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (β=.226) และด้านส่งเสริมการตลาด (β=.216)ตามลำดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 63 (R2=.630)

Abstract

The purpose of this research were: 1) to study the marketing mix factors affecting the drug stores decision to distribute herbal medicine products in Chonburi Provinceand 2) to investigate the factors predicting the decision in distributing herbal medicine products of drug stores in Chonburi Province.The sample in this study was drug store owners in Chonburi Province. The statistic procedures employed in the data analysis included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that the factors affecting their decision to distribute herbal medicine of drug stores in Chonburi Province were at a high level. Detailed results indicated that the highest influential factors were the product, process, person, physical evidence and presentation, place, promotion and price, respectively. Four factors, namely place (β = .341), process (β = .250), physical evidence and presentation (β=.226), and promotion (β=.216) could predict the decisionto distribute herbal medicine of drug store in Chonburi Province at the accuracy rate of 63 percent (R2= 0.630).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles