การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

อัญชลิน พรรณนิภา
สมาน งามสนิท

Abstract

บทคัดย่อ

ธุรกิจประกันภัยนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะกระทบต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจในภาพรวม

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัย (2) ปัจจัยสนับสนุน และ (3) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพรรณนา

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. สภาพบริบทของการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย (1) เหตุแห่งความเสี่ยง (2) ประเภทของความเสี่ยงและ (3) กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2. ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวคิด COSO และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสอดคล้องกัน 3. ในการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คณะผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว โดยอิงตามแนวคิด COSO ผสมผสานกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

Insurance business plays important role in the development of country. Therefore, insurance company shall have efficient risk management in order to forecast the uncertainty to prevent the problem in business which can affect to the consumer as well as the macro economics.

The purpose of this research were to study as follows: (1) the context of administration in insurance business, (2) the factors that influence and (3) the risk administration approach of insurance business according to the Sufficiency Economy Philosophy.

Methodology of this research is a mixed research method, which employed the qualitative research as a main method and the quantitative research as supportive approach. For the qualitative research, data were collected by in-depth-interview method and analyzed by descriptive interpretation. For the quantitative research method, data were collected by questionnaires and utilized by the descriptive statistics.

Findings were as follows: 1.Context of risk administration of insurance business consists of (1) cause of risk, (2) type of risk and (3) risk administration procedure 2. Factors affecting the risk administration of insurance business according to the Sufficiency Economy Philosophy were the risk administration theory under COSO concept and the Sufficiency Economy Philosophy that are related and supportive to each other. 3. To implement risk administration approach of insurance business according to the Sufficiency Economy Philosophy, the management of the organization had an important role in the setting of organization policy, organization structure, risk management system, internal control and monitoring system according to COSO conceptand the Sufficiency Economy Philosophy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles