บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย: ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการ Journey of e-Government in Thai Society: Pre-Public Sector Reform Era

Main Article Content

เรวัต แสงสุริยงค์

Abstract

บทคัดย่อ

สังคมไทยเริ่มรับเอานวัตกรรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการคำนวณและประมวลผลจนถึงปี พ.ศ. 2530 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตได้แพร่กระจายเข้ามายังประเทศไทย ทำให้หน่วยงานภาครัฐของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปสู่การใช้งานด้านการสื่อสารมากขึ้น แต่ยังคงเป็นยุคของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการบริการภายในหน่วยงานของรัฐเท่านั้น (government centric)

Abstract

Thai society has applied computer innovation into government agencies since 1963. Application of computer technology in the public sector during the initial phase of pre-reforming public sector reform mainly appeared for calculating and processing purposes until 1987; the advancement of communication technology so-called "the Internet” had spread into Thailand.This changed the way in which Thai government agencies applied computer technology to communication-oriented purposes. However, it still was in an era of information and communication technology application, which application was taken place only in the management and service within governmental organizations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles