การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี Restoration and Inheritance Thai Traditional Medical Knowledge and Indigenous Medicine in Chon Buri Province

Main Article Content

วิโรจน์ มุมานะจิตต์
บุญเชิด หนูอิ่ม

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี       2) ศึกษาการฟื้นฟูสืบทอด ความคิด ความเชื่อ องค์ความรู้ในและนอกตระกูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและ 3) ศึกษาต้นแบบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามกระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ตามแนวคิดสุขภาพดีวิถีแพทย์แผนไทยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มจากหมอพื้นบ้านและภาคีเครือข่าย

ผลการวิจัย พบว่า หมอพื้นบ้านมีองค์ความรู้แต่ไม่กล้าเผยแพร่เพราะกลัวผิดกฎหมาย การสืบทอดในตระกูลและนอกสายตระกูลมีปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการฟื้นฟูและสืบทอด ระบบสุขภาพการแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับปฐมภูมิ ได้มีความพยายามที่จะนำการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลัก ในพื้นที่มีการพึ่งพาตนเอง มีนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย เกิดต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยในภาครัฐ ท้องถิ่น สถานศึกษาการถอดบทเรียนบันทึกภูมิปัญญาการสืบทอดหมอพื้นบ้าน พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยพลังของชุมชนส่งผลให้เกิดการสืบทอดและมีความสัมพันธ์ของคนต่างวัยเกิดขึ้นในชุมชนมีแผนยุทธศาสตร์ และแพทย์แผนไทยชลบุรีมีความแตกต่างจากภาคอื่น ๆ มากกว่าความเหมือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles