การแนะแนวเพื่อชีวิตที่ดีงามในคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) The Guidance for Good Life in Doctrine of VEN. PHRA BRAHMAGUNABHORN (P.A. PAYUTTO)

Main Article Content

สมเจตน์ ผิวทองงาม

Abstract

บทคัดย่อ

ชีวิตที่ดีงามในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น เกิดจากการที่บุคคลเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องตามเหตุปัจจัย และพยายามหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาตามแนวทางของไตรสิกขาเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือประโยชน์ของชีวิตในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับขั้นต้นจนถึงระดับสูงสุด พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นพระนักวิชาการชาวไทยที่มีผลงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ท่านได้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน หลักพุทธธรรมที่ท่านใช้ในการแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมตามที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของท่านล้วนเป็นไปเพื่อการมีชีวิตที่ดีงามของมนุษยชาติครอบคลุมในทุกมิติทั้งในเรื่องการศึกษา อาชีพและส่วนตัวและสังคม

Abstract

The Good life in Buddhist view occurres when understands life correctly according to cause and factor and tries to practice and develop oneself always in way of threefold method of training in morality, concentration and wisdom to attain aim or advantage of life in each level from primarylevel to supreme level. VEN. PHRA BRAHMAGUNABHORN (P.A. PAYUTTO) is Thai academic monk who has been well-known for his propagation of Buddhism in Thailand and aboard. He has propagates Buddhist doctrine to develop the Thai society for a long time. The Buddhist doctrine has been used by him for Guidance for various persons in society which appeared in his doctrine for good life of human beings it covers all dimensions in matters of education, occupation and privacy and society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles