ธรรมราชา: เครื่องมือสร้างการยอมรับจากประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย Royal Virtues (Dhammaraja): Mechanism to Improve Public Acceptance in Initiating Nuclear Power Plant in Thailand

Main Article Content

กรรณิกา กรานเลิศ

Abstract

บทคัดย่อ

การหลีกเลี่ยงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คงเป็นไปได้ยาก หากเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคต สิ่งสำคัญคือการเตรียมการพัฒนาโครงการกรณีมีการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นจริง บทความนี้จึงได้เสนอแนวทางการเตรียมการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการยอมรับของประชาชนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยแนวทางที่นำเสนอจะเป็นแนวทางที่มีการผสมผสานด้วยหลักพุทธธรรม               จากบทความจะเห็นได้ว่าการที่ปัญหาทุจริตในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนั้นได้ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การสร้างการยอมรับของประชาชนให้เกิดขึ้นได้นั้นประชาชนจะต้องเกิดความเชื่อมั่นในผู้นำก่อนเป็นลำดับแรก เนื่องจากผู้นำจะเป็นผู้กำกับดูแลควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้นำที่ดีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้จะต้องอาศัยหลักธรรมราชา ประกอบด้วยหลักทศพิธราชธรรม และหลักราชสังคหวัตถุธรรม ในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถาวร

Abstract

It is difficult to avoid a nuclear power plant, if power shortage occurs in the future. Thus, it is necessary to perform a good preparation for decision making on using nuclear power. This paper then introduces preparing nuclear power plant development program, especially for gaining public acceptance- the most important fundamental issue. The proposed concept will be integrated with Buddhadhamma principles.


In this paper, the corruption level in Thailand is considered high that affects lack of public trust in project development, especially the initiation of nuclear power plant. In order to enhance public acceptance, it is necessary to create public leader trust at first because public leaders will lead and regulate all activities efficiently. Therefore, good public leaders who can create public acceptance shall apply Royal virtues approach composed of the Virtues of the King and a Ruler’s Bases of Sympathy for governing and managing efficiently and permanently.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles