ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ Digital Natives: Attitudes towards Ways of Life, Behaviors towards Ways of Life and Digital Fluency

Main Article Content

ศุภกร จูฑะพล
บุหงา ชัยสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต กับความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดำเนินชีวิต กับความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ อายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 402 คน ในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบกลุ่มทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต 7 กลุ่ม กลุ่มพฤติกรรมการดำเนินชีวิต 5 กลุ่มโดยทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความคล่องดิจิทัล อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Abstract

The purposes of this study were 1) to explore Digital Native’s attitudes, behaviors and digital fluency 2) to explain relationship among Digital Native’s attitudes and digital fluency 3) to explain relationship among Digital Native’s behaviors and digital fluency. This research was operated by quantitative method. It employs questionnaires to conduct 402 Digital Natives respondents, 15-24 years old with five years or more experience using the internet in Bangkok. From the findings, there were 7 attitudinal groups and 5 behavioral groups. Every group were 0.01 significantly related to digital fluency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles