การศึกษาเชิงสำรวจ: การสัมผัสภาษา ของผู้พูดภาษาไตหย่า อำเภอซินผิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน A Survey Study: Language Contact of Tai Ya Speakers in Xinping District, Yunnan Province, Republic of China

Main Article Content

อรรถวิทย์ รอดเจริญ
อุบลวรรณ สวนมาลี
ประเทือง ทินรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสัมผัสภาษาของผู้พูดภาษาไตหย่า อำเภอซินผิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เก็บข้อมูลภาคสนามจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ด้วยบทสนทนา และรายการคำศัพท์ของ Swadeshword list 207 คำ ซึ่งเป็นชุดคำพื้นฐานและนำมาใช้แบ่งกลุ่มภาษาได้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บอกภาษาชาวไตหย่าใช้ภาษาไตหย่าสัมผัสกับภาษาจีน ด้านชุดคำศัพท์ Swadesh word list 207 คำ พบคำยืมภาษาจีนปนในภาษาไตหย่า จำนวน 12 คำคิดเป็นร้อยละ 5.80 ชนิดของคำที่พบมากที่สุด คือ คำกริยา ด้านการสัมภาษณ์ด้วยบทสนทนา พบว่า ผู้บอกภาษาชาวไตหย่าใช้คำศัพท์และประโยคภาษาจีนปะปนกับบทสนทนาในภาษาไตหย่าทั้งในด้านคำศัพท์และประโยค นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการสัมผัสภาษาของชาวไตหย่า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้พูดภาษาไตหย่าเป็นผู้รู้สองภาษา และสังคมไตหย่าเป็นสังคมทวิภาษา

Abstract

This research article aimed to study language contact of Tai Ya speakers in Xinping district, Yunnan province, Republic of China. The data has been collected from fieldwork study by the questionnaires, conversation interviews, and Swadesh word list consisted of 207 basic words which are fundamental word list used to categorize types of languages. The results found that Tai Ya speakers used Tai Ya language to contact with Chinese language. As for the Swadesh word list, 12 Chinese borrowing words (5.80%) were found. The word category used mostly was verb. As for the conversation interviews, Tai Ya speakers used Chinese vocabularies and sentences in Tai Ya conversations, both in word and sentence levels. Moreover, the results found that social factors had impact on the language contact of Tai Ya speakers. Tai Ya speakers are bilingual, and resides in a bilingual society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles