บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในสังคมไทย: ยุคการปฏิรูประบบราชการ Journey of e-Government in Thai Society: Public Sector Reform Era

Main Article Content

เรวัต แสงสุริยงค์

Abstract


บทคัดย่อ

การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาทำหน้าที่วางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยพัฒนาระบบบริหารงาน (Back office) และระบบบริการ (Front office) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เมื่อเทคโนโลยีเคลื่อนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นให้ประชาชนนำไปใช้บริการมากขึ้น สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารงานและการให้บริการประชาชนที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ (Government centric) ไปสู่การบริหารและการบริการที่ให้ความสำคัญกับประชาชน (Citizen centric) มากขึ้น

Abstract

Reforming public sector in 2002, the Thai government established Ministry of Information and Communication to take account for promoting, developing, and operating any activities of information technology and communication, including development of e-government projects. Since then, the e-Government of Thailand has enhanced the administrative system (back office) and service system (front office) by using Internet technologies. Once mobile technology has been widely popular in public, many governmental agencies have created applications for public use to facilitating their services. This reflects idea transformation in office administration and public serviceby changing from government centric to citizen centric.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles