การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก The Relationship between Big Five Personality Factors and Dimensions of Love

Main Article Content

พนิดาพร จงราเชนทร์

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคล รูปแบบบุคลิกภาพและมิติของความรัก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-6 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาจิตวิทยาพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร จำานวน 310 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรัก 3 มิติ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที ค่าเอฟและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบประนีประนอม และแบบสติปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมิติความรักทุกมิติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์ และแบบมีสติตระหนักรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมิติความรักด้านความใกล้ชิด และด้านพันธะสัญญา แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับมิติความรักด้านเสน่หา

Abstract

The present study examined the associations among participant demographics, five-factor personality, and dimensions of love. In total, 310 students from Srinakharinwirot University (freshmen to seniors) completed the set of surveys assessing Big Five personality, Sternberg’s three loved imensions, and few background questions. Pearson’s correlation, t-test and F-test were used to analyze the data. The results showed that personality factors of extraversion, agreeableness and Intellect were positive associated with all dimensions of love. In addition, emotional stability and conscientiousness positively associated with intimacy and commitment, whereas both factors negatively associated with passion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles