การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Geert Hofstede Communication through Multi-Cultural Dimensions of Geert Hofstede

Main Article Content

พัชราภา เอื้ออมรวนิช

Abstract


บทคัดย่อ

สังคมในปัจจุบันนั้น เป็นสังคมที่อยู่ท่ามกลางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์ทุกคน ในขณะที่เราสื่อสารกับบุคคลอื่นนั้น บุคคลแต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น การสื่อสารร่วมกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น ย่อมจะต้องมีการเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการสื่อสารการนำเสนอบทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวน และทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในแง่ของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน 2 มิติ คือ 1. ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และความหมายของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ 2. บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้เขียนได้ใช้กรอบความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Geert Hofstede ที่แบ่งมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละชาติ

Abstract

Nowadays, the communication between cultures is relatively crucial to all the people in the world. The cultural complexity plays an important role to the communication for mankind. During the communication among people, they also have their own cultures accumulated from their own experiences and surrounding circumstances. Thus, to achieve the communication between people with different culture, it is necessary to learn and understand of other cultures. The main purpose of this article is to review and to understand about issues concerning history, the importance of intercultural communication, its definition as well as cultural dimensions. Concept of cultural dimensions of Geert Hofstede could be defined as the dimensions of culture to reflect the clarity of the distinct culture from different nations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles