ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี Wine Distribution Channel System in Bangsean Area, Chon Buri Province

Main Article Content

กมลชนก เศรษฐบุตร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ไปยังร้านอาหารที่จำหน่ายไวน์ในเขตบางแสน ประชากร คือ ร้านอาหารที่ขายไวน์ทั้งหมดในเขตบางแสน ซึ่งมีอยู่ ๑๕ ร้าน ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผลการวิเคราะห์ พบว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ใน     บางแสนเป็นช่องทางการตลาดทางอ้อม โดยมีตัวกลางสามระดับ เริ่มจากผู้ค้าส่งอิสระจะซื้อไวน์จากผู้ค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพฯ และนำมาขายต่อให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อยในเขตบางแสนอีกต่อหนึ่งโดยการจัดจำหน่ายไวน์ในเขตบางแสนนั้นยังเป็นช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิมคือ ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกตั้งแต่หนึ่งถึงสองรายขึ้นไป

Abstract

The purpose of this research is to understand the wine distribution channel system in Bangsean area. Populations were fifteen restaurants that selling wine in Bangsean. The in-dept interview method was applied. The findings indicated that wine distribution channel in Bangsean were indirect channel containing three intermediaries. An independent distributor bought wine from a wholesaler in Bangkok then sold them to a retailer in Bangsean. Wine distribution in Bangsean was still a conventional distribution channel consisting of one or more independent producers, wholesalers and retailers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles