กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง Identity Construction and Communication of Thai Solo Female Travelers

Main Article Content

ตวงทอง สรประเสริฐ
สุกัญญา สมไพบูลย์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การประกอบสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีการต่อสู้ ต่อรอง และประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านการท่องเที่ยวด้วยตนเองอย่างไร 2) เพื่อศึกษาว่าผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง มีกระบวนการในการสื่อสารเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์อย่างไร โดยใช้วิธีวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเชิงตีความ มีวิธีการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ตัวบทในสื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังจำนวน 26 คน

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนการเดินทาง ผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีการสื่อสาร      อัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีอิสระ และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการหลบหนีออกจากชีวิตประจำวัน ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังมีการสื่อสารอัตลักษณ์ถึงการเป็นผู้มีไหวพริบและสติปัญญาในการเอาตัวรอด เป็นผู้มีทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมสูง และภายหลังจากการเดินทางกลุ่มตัวอย่างมีการประกอบสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามตัวตนพื้นฐานเดิมที่แต่ละคนเคยเป็น

การประกอบสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปตามต้นทุนเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมที่แต่ละคนมีอยู่

Abstract

The research aims 1) to study how solo female travelers construct their identities from traveling experiences. 2) to study how solo female travelers communicate their identities through online media. This study used qualitative methodology to collect data, including in-depth interview and textual analysis from 26 samples of solo female travelers.

The results showed that, prior to traveling, solo female travelers portrayed themselves as being independent, having full freedom to live their own lives and using their trips as an escape from repetitive routine of their lifestyles.

During their traveling, solo female travelers communicated more clearly as independent, adventurous and witty individuals. They demonstrated how they could take care of themselves, and were endowed with high economic and cultural capitals that allowed them to expose to the breadth and depth travelling experiences than average tourists. They also presented their identities of being friendly and open minded travelers.

Post traveling, identity construction and communication of solo female travelers varied, depending on their background and capitals such as income, family supports, knowledge, education, and foreign language skill etc.

Hence, the identity construction of solo female travelers varied based on ones’ economic and cultural capitals and how they managed their trips. In addition, the identity construction and experiences that were communicated through online media tend to be positive.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles