ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี The Beliefs in Chinese Astrology Solution of Thai-Chinese in Saensuk Municipality, Chon Buri Province

Main Article Content

Yin Saijiao
ภารดี มหาขันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน 2) สภาพปัจจุบันของความเชื่อเรื่องปีชงและวิธีการแก้ปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อเรื่องปีชงและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งใช้ทั้งการวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผลของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีดังต่อไปนี้

1. ความเชื่อเรื่องปีชงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับความเชื่อหยินหยาง ห้าธาตุกานจือ นักษัตร ศาสนาเต๋า และไท้ส่วย และได้ส่งผลให้เกิดความเชื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของชาวจีน

2. ชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ยังมีความเชื่อเรื่องปีชง และมีวิธีการปฏิบัติหลายอย่างตามความเชื่อเรื่องปีชง แม้ว่าเนื้อหาความเชื่อ และวิธีการปฎิบัติบางอย่างได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมไทย และบางอย่างผ่อนคลายลดน้อยลง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีมีปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านศาสนา และปัจจัยด้านการพัฒนาการทางการแพทย์

Abstract

This study aimed to examine 1) the belief in year of misfortune of the Chinese and the Chinese-Thai, 2) current phenomenon of the belief in Year of Misfortune and the dealing method for the year of misfortune of the Chinese-Thai in Saensuk Municipality, Chon Buri, and 3) the factors affecting the belief and the alternation of the belief in Year of Misfortune of the Chinese-Thai in Saensuk Municipality, Chon Buri. This qualitative study relied on document analysis and field survey methods. The findings were as follow.

1. The beliefs in year of misfortune was closely related to the beliefs in Yin-Yang, FengShui five elements, zodiac, Taoism, and fate gods.

2. The beliefs of year of misfortune had still existed among The Chinese-Thai in Saensuk and the dealing methods were various. And yet the details of the belief and practice of the studied people were deviated in being conformed to trends in Thai society and some practice was obviously less strict.

3. The factors affecting the beliefs in the Year of Fortune of the Chinese-Thai in Saensuk were society and culture, environment, economy, religion, and medical development.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles