การสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์ The Communication through Narration in Men’s Skin Care Products on Television Advertisement

Main Article Content

บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องเทคนิคการนำเสนอ และการรับรู้ความหมายของผู้บริโภค โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท และการสัมภาษณ์ แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ได้แก่เทคนิคการนำเสนองาน การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ และการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า การสื่อความหมายผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ได้แก่ 1) ตัวละครประสบปัญหา 2) โครงเรื่อง โดยเปลี่ยนผ่านสถานะปัญหาด้วยการบริโภคสินค้าธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ 3) ตัวละครเป็นชายชนชั้นกลาง 4) ใช้ฉากทั้งในและนอกสถานที่ 5) เครื่องแต่งกายลำลอง/ทางการ และการสื่อความหมายผ่านตรรกะภายในเรื่องเล่า ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวเรื่อง ให้ตัวละครประสบปัญหา และจบด้วยการประสบความสำเร็จ 2) จุดยืนของผู้เล่าเรื่อง ในมุมมองของนักแสดง/ดารา และวัยรุ่นที่ใช้สินค้าจริง

สำหรับเทคนิคการนำเสนอ พบว่า 1) การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 2) การกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ 3) การอุปมาอุปไมย 4) การสาธิต 5) ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย6) อารมณ์ขัน 7) เสี้ยวหนึ่งของชีวิต ในส่วนของการรับรู้ความหมาย ได้แก่ 1) การใช้สีเพื่อบ่งบอกถึงผู้ชาย 2) ความสะอาด เย็น สดชื่น 3) ความดูดี พลัง ความมั่นใจ 4) ประสบการณ์ในการบริโภคสินค้า 5) ชัยชนะ 6) การขจัดปัญหาบนใบหน้า 7) การมีเสน่ห์

Abstract

The objective of this research to recognize the communication through narration, presentation techniques and also customer’s perception. This qualitative study methods include textual analysis: presentation techniques, film narration and focus group discussion.

The research findings point out that the aspects of communication through narration included; 1) a character has unhealthy skin 2) the story line shows how skin rehabilitation by using natural and science skin care products 3) the main character is from middle class 4) interior and exterior setting 5) formal wear and casual wear. Moreover, in communication through narration, the logical factors involved; 1) the development of story starting from the main character has a skin problem to he could overcome his problem successfully 2) standing point of character in the perspective of actor/ star as well as teenager who really use this product.

Presentation techniques included; 1) celebrity testimonial 2) scientific allusion 3) analogy 4) demonstration 5) testimonial from target group 6) sense of humor 7) some parts of life. In addition, the perception on the communication in the advertisement consisted of; 1) the use of color identifying men’s products 2) sense of clean, cool and fresh 3) good-looking, energy and confidence 4) experience in product consumption 5) conquest 6) all facial skin repair and 7) sex appeal.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles