การศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ The Relations between Readiness for Changes, Organizational Citizenship Behavior and Counter...

Main Article Content

อาภาพร ตั้งภักดีตระกูล
สิทธิโชค วรานุสันติกูล

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารในสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือในการศึกษา คือ (1) แบบสอบถามวัดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (2) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (3) แบบสอบถามวัดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานและ (4) แบบสอบถามวัดทุนทางจิตวิทยาด้านบวก สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณเชิงขั้น และสรุปได้ดังนี้

1. ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกไม่เป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ทุนทางจิตวิทยาด้านบวกไม่เป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

This research is to study relations between readiness for changes, organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior with positive psychological capital as a moderator. Sample consists of 400 employees. Research instruments are: (1) readiness for change test (2) organizational citizenship behavior test (3) counterproductive work behavior test and (4) positive psychological capital test. Statistical analysis is Person’s product moment correlation coefficient, regression analysis. The results of the study are as follows:

There are no effects of moderation of positive psychological capital on the relationship between readiness for change and organizational citizenship behavior at statistically significant level and did not influence moderation of positive psychological capital on the relationship between readiness for changes and counterproductive work behavior at statistically significant level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles