ติดต่อ

กองบรรณาธิการ HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-5448470
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
e-mail: husojournalpnru@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี กล่อมเมือง
บรรณาธิการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เบอร์โทรศัพท์ 025448470

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ศุภโชค มณีมัย
เบอร์โทรศัพท์ 061-7154664