ประกาศ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Humanities and Social Sciences) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 โดยมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม) เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า สามารถส่งบทความได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournalpnru

 

HUSO Journal of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลการค้นคว้าวิจัยในแง่มุมต่างๆ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกท่าน บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความก็ไม่ทราบข้อมูลของผู้ประเมินเช่นกัน (double blind review) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะและข้อคิดเห็นของผู้เขียน บรรณาธิการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่รวมข้อผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งบทความต้นฉบับคืนให้แก่ผู้เขียน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มกราคม - มิถุนายน 2565)

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เป็นวารสารที่นาเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทพิจารหนังสือ
(Book.Review).จากคณาจารย์ นักวิชาการ.นักวิจัย และนักศึกษาเกี่ยวกับสหวิทยาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิชาการ.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์
แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง.และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind
Peer Review) โดยแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.-มิ.ย. และ ก.ค.-ธ.ค.)

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รวิกานต์ อำนวย, รวิกานต์ อำนวย, ศุภินธน์การย์ ระวังวงศา, กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์, จันทนา อุดม, สมชาย ราฎร์เจริญ, สมชาย ราฎร์เจริญ

ุ61-77

การจัดการศึกษาทางด้านศิลปะการแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล

นัฏฐิกา สุนทรธนผล, กชกร ชูวิวัฒน์รัตนกุล, กิตติภพ แก้วย้อย, ปภัสรา วรรณวงษ์, วันท์นภัส ผจญทรพรรค, ชานนท์ บุตรพุ่ม, ณัชพร ศรฬสวรรณ, ทิพนารี วีรวัฒโนดม, ธนาวุฒิ เสือสวัสดิ์

144-161

ดูทุกฉบับ

ISSN-2586-9450 (Print)  2697-4290 (ออนไลน์)