ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ อินทพรหม       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี กล่อมเมือง

กองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพรบุญญาสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลยมน สินหนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรตา นุ่มเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
อาจารย์ ดร.อุมาพร ยุวชิต
อาจารย์ ดร.เกศนี คุ้มสุวรรณ
อาจารย์ศุภินธน์การย์ ระวังวงศา
อาจารย์ศศิวิมล พลายชุม
อาจารย์ณัฏฐา เกิดทรัพย์
อาจารย์จิราพร เนตรสมบัติผล
อาจารย์กิตติศักดิ์ คงพูน
อาจารย์อวยพร แสงคำ
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพล บุญดาสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษร สวัสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เจนเขว้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สุภัทรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยานนทร์ สุทธโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก วิเศษชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสชา น้อยสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์
อาจารย์ ดร.ศิรดา เทียนขาว
อาจารย์เดชา ชาติวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อนทปญโญ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์สุขสำราญ
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
Professor Dr.Kinnarry Thakkar
Associate Prof.Dr. Walmilk Sarawade
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลวรรณประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรภัทร ปัจฉิมม์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธีดุลยทวีสิทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์
Dr.John Sterling Forssen Smith
ดร.ศิริญญา ศิริญานันท์
ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ
ดร.พวงพผา สิทธิจันทร์
 
ประสานงาน
ดร.ศุภโชค มณีมัย
 
พิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลยมน สินหนัง
อาจารย์ณัฏฐา เกิดทรัพย์