The War of Life & Love

Main Article Content

ยงยุทธ ขาคง

บทคัดย่อ

สงครามชีวิตและความรัก (The War of Life & Love) เป็นหนังสือ
ภาษาลาว เขียนโดยกาบแก้ว ทำมะวง นักประพันธ์ชาวลาว ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับอาเซียนมาหลายผลงาน อาทิ นักเขียนรางวัลนาค
ทองคำ (Golden Naka Awards) และนักเขียนรางวัลแม่น้ำโขง (Mekong
River.Literature.Award).หนังสือมีความยาว 416.หน้า.จัดพิมพ์โดย
สำ นักพิมพ์แสงสุวัน นครหลวงเวียงจันทน์ ในปี ค.ศ. 2018 (ISBN
9789932413713) โดยผู้เขียนกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้เป็น .“นวนิยาย
อัตชีวประวัติ”.ของตนเอง
หนังสือแบ่งเป็น 13 บท เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยในชีวิต
ของผู้เขียนในสถานการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ผู้เขียนยังได้สอดแทรก
คติธรรม ความเชื่อ ไสยศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลาว และ
ประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชม บางตอนของหนังสือยัง
เกี่ยวพันกับคนไทยและการค้าขายระหว่างชายแดนไทย-ลาว อีกด้วย ซึ่งทำ
ให้หนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นน่าอ่าน และน่าจะทำให้นักวิชาการและผู้อ่าน
ชาวไทยเกิดความเข้าใจวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับแผ่นดินลาว ที่เรียกได้ว่าเป็น
“บ้านพี่เมืองน้อง” ของไทยมาอย่างยาวนาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทวิจารย์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

กาบแก้ว ทำมะวง. (2018). สงครามชีวิตและความรัก. เวียงจันทน์:
สำนักพิมพ์