Contact

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
9/37 หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2386
โทรสาร 0-4324-2386

Principal Contact

อาจารย์พงษ์มนัส ดีอด
Mahamakut Buddhist University Isan Campus
Phone 092-8399222

Support Contact

อาจารย์พงษ์มนัส ดีอด