วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ

 

ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบ วารสารจะนำค่าธรรมเนียมนี้มาเพื่อดำเนินงานภายใน

 

ในกรณีที่บรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ์จะคืนค่าตีพิมพ์ แต่หากมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว

 

วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 660-9-65053-5

 

ชื่อบัญชี "วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์"

 

เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ budjournal@mcu.ac.th