ที่ปรึกษา

พระกิตติสารสุธี   

รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร   

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ   

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                         

พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร   

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูวินัยการโกวิท   

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

 

บรรณาธิการ

พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, ดร.

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข       

นายอัศวิน คงชำนาญ  

นายอาทิตย์ ชูชัย                                                                                                                                  

 

กองบรรณาธิการ

พระสุเมธีธรรมภาณ, ดร.

นักวิชาการอิสระ

พระครูธรรมธรมะลิน กิตฺติปาโล, ผศ.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม, ผศ.ดร.                     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, ดร.                               

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระเจริญ จิรปุญฺโญ, ดร.                                            

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

พระชินกร สุจิตฺโต, ดร. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง                     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม         

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ              

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน                    

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข                           

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์                  

โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู                  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว                         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี             

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์                    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ศรีคำมูล                       

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัด ด้วงติลี                            

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์                      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.กฤตสุชิน พลเสน                                               

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.มนตรี รอดแก้ว                                                 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.กาวี ศรีรัตน์                                                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ                                         

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ดร.รณวีร์ พาผล                                                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.กำธร ขวัญเสน่ห์                                               

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดร.อมรัชญา ชินศรี                                               

นักวิชาการอิสระ

ดร.สุริยา แสงอินตา                                               

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 14

ดร.ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Professor Cliff Wendell B. Lilangan 

Holy Angel University, Pampanga, Philippines

 

ผู้ประสานงาน

อาจารย์สนิท วงปล้อมหิรัญ             

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ไชยยา เรืองดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์นฤมล ชุ่มเจริญสุข              

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์วรวุฒิ สุขสมบูรณ์              

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์ชาญพัฒน์ ขำขัน               

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย