"วารสารนิสิตวัง" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

(เนื่องจากวารสารนิสิตวัง ได้รับการปรับกลุ่มวารสารจาก TCI กลุ่ม 3 เป็น TCI กลุ่ม 2 ตามประกาศของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้น การเผยแพร่ในวารสารจะมีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)

- ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร มี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

- รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

สาขาที่เปิดรับ : ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา การศึกษาเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ

*ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : บทความภาษาไทย 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน), บทความภาษาอังกฤษ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)**
**กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารขอแจ้งว่า สงวนสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ **

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
     กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
     ชื่อบัญชี มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
     ธนาคาร กรุงไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์
     เลขที่บัญชี 126-1-27835-6
     ***(ผู้ส่งบทความจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ หลังจากได้รับแจ้งจากวารสารเท่านั้น)***

เปิดรับ'บทความวิจัย บทความวิชาการ' ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

2024-03-15

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

        "วารสารนิสิตวัง" เปิดรับ'บทความวิจัย'ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 25667 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนตุลาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีประกาศปิดรับบทความ กรณีบทความที่ส่งมานั้น ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสารกองบรรณาธิการ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

          ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิสิตวัง

 

                                                                 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                 บรรณาธิการวารสารนิสิตวัง

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

การศึกษาคุณลักษณะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์, เยาวนุช ทานาม, พิบูลย์ ตัญญบุตร, วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจน, พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

35-42

การบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

อมรัชญา ชินศรี, พระครูสุภัทรสีลโสภณ

141-149

ดูทุกฉบับ