"วารสารนิสิตวัง" เป็นวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ  ด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การศึกษา และสหวิทยาการต่าง ๆ โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารนิสิตวัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-26

ดูทุกฉบับ