"วารสารนิสิตวัง" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-28

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์, สรรเสริญ หุ่นแสน, เยาวนุช ทานาม, พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

10-18

ความเครียดและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด

รัศมี ศรีนนท์, วิมลมาส ติ่งบุญ, อมรรัตน์ สว่างเกตุ, ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์

72-82

วิเคราะห์ความเป็นจริงของสรรพสิ่งตามกฎไตรลักษณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท

ภูริเชษฐ์ สมพล, กฤตสุชิน พลเสน , พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม

103-108

ปรัชญาในทัศนะของคนไทย

ประพจน์ แย้มทิม, สมฤดี จันทร์กล่ำ, กฤตสุชิน พลเสน

120-124

ดูทุกฉบับ