Announcements

"วารสารนิสิตวัง" เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิสิตวัง ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

- วารสารนิสิตวัง ตั้งแต่ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 รับบทความตีพิมพ์ ฉบับละ 15 บทความ 

(เนื่องจากวารสารนิสิตวัง ได้รับการปรับกลุ่มวารสารจาก TCI กลุ่ม 3 เป็น TCI กลุ่ม 2 ตามประกาศของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้น การเผยแพร่ในวารสารจะมีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป

- ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร มี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

- รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

สาขาที่เปิดรับ : ด้านศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ 

** ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : บทความภาษาไทย 3,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ 3,000 บาท **
*** กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารขอแจ้งว่า วารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ***


ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
     กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
     ชื่อบัญชี มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
     ธนาคาร กรุงไทย สาขาประตูน้ำพระอินทร์
     เลขที่บัญชี 126-1-27835-6
     (ผู้ส่งบทความจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ หลังจากได้รับแจ้งจากวารสารเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานวารสารฯ
E-mail : journalnw@gmail.com

พระมหาสายัณห์ เปมสีโล, ดร.  โทร.081-044-7961   

พระสุธารักษ์ ธมฺมารกฺโข  โทร. 082-614-7358

นายอัศวิน คงชำนาญ  โทร. 087-852-3886