เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

          ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 กองบรรณาธิการวารสารนิสิตวัง ขอแจ้งปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2565 และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่ม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสารกองบรรณาธิการ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป 

          ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิสิตวัง

 

                                                                 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                 บรรณาธิการวารสารนิสิตวัง