เกี่ยวกับวารสาร

ประวัติวารสาร “ข่วงผญา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง นับจากปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นเวลา ๔๐ กว่าปี โดยเริ่มจากหน่วยประเคราะห์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สู่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เสมอตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคือ การทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำวารสารทางวัฒนธรรม “ข่วงผญา” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อันนำไปสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง ที่จะนำพาไปสู่การเป็นสังคมแห่งสันติภาพบนพื้นฐานของการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสมัย รวมถึงการนำ องค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และสร้างเสริมวิถีชีวิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สมดังภารกิจหลักที่หน่วยงานได้ดำเนินการมาตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้ง โดยมีบรรณาธิการ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๖ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน นางสาวปนัดดา โตคำนุช

วัตถุประสงค์วารสาร

๑.๑ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา อักษรศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

๑.๒ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ บูรณาการ และต่อยอดองค์ความรู้ ในการสร้างคุณค่าแก่ชุมชน

นโยบายการจัดพิมพ์วารสาร

          วารสาร “ข่วงผญา” จัดทำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อจะต้องมีสองภาษา คือ ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ  จัดพิมพ์ปีละ ๑ ฉบับ (มกราคม – กันยายน)

          โดยมีนโยบายการจัดพิมพ์วารสาร “ข่วงผญา” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา อักษรศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม เป็นต้น

          วารสาร “ข่วงผญา” รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น ๆ ทั้งนี้ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ท่าน ในลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่ทราบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double – blinded Review)

          อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์อยู่ที่ดุลพินิจของกองบรรณาธิการ ถือเป็นอันสิ้นสุด