Contact

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Principal Contact

นางสาวปนัดดา โตคำนุช
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Phone 053 - 885891

Support Contact

นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
Phone 053 - 885884