Announcements

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔)

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งกำลังพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ ๒ เล่ม

          จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารข่วงผญา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  สามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร  และสมัครเป็นสมาชิก  พร้อมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารข่วงผญา  โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๙๑ และ ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๓

 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

  2020-09-01

            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom ซึ่งกำลังพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ ๒ เล่ม

            จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม  – ธันวาคม  ๒๕๖๕) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  สามารถดูรายละเอียด พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร  และสมัครเป็นสมาชิก  พร้อมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya

  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารข่วงผญา  โทรศัพท์ ๐๙๘-๗๔๗๗๔๖๒

   

  Read more about ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารข่วงผญา ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๒  (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)