กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์  

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรณาธิการ

นางสาวปนัดดา โตดำนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ สวิเชียรเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ จันต๊ะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์วิชิต ชมทวีวิรุตม์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ศักยพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดร.ประภาศิริ ศรีภมร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดร.พินทอง ดอกไม้แก้ว ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่