ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียและไทย: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ

Main Article Content

Thosaphon Chieocharnpraphan
Thipsarin Phakthanakun

Abstract

     บทความนี้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลีย ซึ่งใช้ระบบจัดลาดับความชอบ (Preferential Voting) และตัดสินด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด (Absolute Majority) ในเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียว และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่จาเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง ระบบของออสเตรเลียแตกต่างจากจากประเทศไทยที่ใช้ระบบเสียงข้างมากธรรมดา (First Past the Post System) ในเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวผสมกับระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) หรือระบบสัดส่วน (Proportional Representation) แต่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัด พรรคการเมืองอย่างเคร่งครัด จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทั้ง ๒ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศไทยต้องการนาระบบการเลือกตั้งของออสเตรเลียมาใช้ มีประเด็นที่พึงพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับระบบการเมือง และประเด็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
chieocharnpraphan, thosaphon ., & phakthanakun, thipsarin . (2020). ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียและไทย: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ. King Prajadhipok’s Institute Journal, 10(2). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244389
Section
Original Articles

References

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๗ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หน้า ๖๙-๑๕๔.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ หน้า ๑-๑๒๗.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓ก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ หน้า ๑-๖.

Chip Le Grand, “Greens celebrate historic lower house victory”. 21 August 2012 http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/greens-celebrate-historic-lower-house-victory/story-fn59niix-1225908283553, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

“Embattled Thomson suspended from Labor Party”. http://www.abc.net.au/news/2012-04-29/craig-thomson-leaves-labor-party/3978614, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

“Government agreements”. http://www.alp.org.au/federal-government/government-agreements/, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

Gratton, Michelle, ed. Australian Prime Ministers: Revised and Updated. Chatswood, N.S.W.: New Holland, 2010.

Parliamentary Library, Department of Parliamentary Services. 43rd Parliament: Parliamentary Handbook of the Commonwealth of Australia. 32nd ed. Canberra: Parliamentary Library, Department of Parliamentary Services, 2011.

“Q&A: How will the carbon tax affect me?”. 16 May 2012, http://www.sbs.com.au/news/article/1650845/QA-How-will-the-carbon-tax-affect-me, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

“The Australian Greens & The Australian Labor Party (‘The Parties’) – Agreement”. http://www.alp.org.au/getattachment/255f5397-f9da-41c8-97c3-72287595d2eb/government-agreements/, ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

“Voting – House of Representatives”. http://www.aec.gov.au/Voting/How_to_vote/Voting_HOR.htm, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕.

Woodward Dennis, Andrew Parkin and John Summers, eds. Government, Politics, Power and Policy in Australia. 9th ed. Frenchs Forest, NSW: Pearson Australia, 2010.