1.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการทรงงานด้านสิทธิมนุษยชน

2.กฎเกณฑ์การสืบราชสมบัติของไทย

3.ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียและไทย: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ

4.กระบวนการจัดทานโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระบวนการแปลงไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดทาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สภาวการณ์ความขัดแย้งรุนแรง

5.ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาบล

6.การทาให้เป็น “ผีปอบ” และการกีดกันทางสังคม ในมุมมองของการบริหารความขัดแย้ง (Ogre-zation and Social Discrimination in Conflict Management Perspectives)

Published: 2020-09-10