การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554

Main Article Content

Thawilwadee Bureekul

Abstract

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ก่อให้เกิดความสนใจทางวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนชาวไทย เพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่กาลังเปลี่ยนไป พรรคการเมืองให้ความสาคัญกับการรณรงค์หาเสียงด้วยการชูนโยบายที่จะทาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้น จนทาให้พรรคเพื่อไทยสามารถชนะการเลือกตั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดปรากฏการณ์แบ่งขั้วการเมืองที่เริ่มชัดขึ้น ระหว่างพรรคการเมืองที่เคยเป็นรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน บทความนี้จึงให้ความสาคัญกับปัจจัยสาคัญที่ประชาชนใช้ในการพิจารณาผู้สมัคร และพรรคการเมือง ตลอดจนความแตกต่างของพฤติกรรมการเลือกตั้งในภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้มาจากการสารวจพฤติกรรมเลือกตั้งของประชาชนไทย ที่ดาเนินการโดยสถาบันพระปกเกล้าโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีสุ่มตามความน่าจะเป็นจากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย และมีการเก็บข้อมูลในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ระหว่าง 1-15 มิถุนายน 2554จากประชาชนจานวนกว่า 1,500 คน นับเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ทาให้ได้คาตอบที่สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้ตามหลักสถิติ


     ผลการศึกษานี้พบว่าประชาชนสนใจที่ สถานะหรือจุดยืนของผู้สมัครในประเด็นต่างๆ รวมบุคลิกภาพของผู้สมัคร การรณรงค์หาเสียง การให้ความสนใจในเรื่องนี้ ความเข้าใจในประเด็นการหาเสียง ล้วนมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้สมัคร นอกจากนี้ยังพบว่า ว่าประเด็นทางสังคมก็เป็นสิ่งที่สาคัญในการไปเลือกตั้ง สิ่งที่พรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์หาเสียงที่เน้นประเด็นทางสังคมต่างๆก็มีผลต่อการกากับบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนการคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ และสามารถอธิบายความแตกต่างเชิงเศรษฐกิจและสังคมหรือระหว่างชนชั้นที่กาลังปรากฏขึ้น นั่นคือประชาชนที่มีการศึกษาน้อยกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่า และมีความแตกต่างกันตามภาคอย่างชัดเจนในทางการเลือกตั้ง และยังสอดคล้องกับประเด็นทางสังคม คือการชูนโยบายในการหาเสียงที่นามาสู่การตัดสินใจ และการสื่อสารทางการเมืองที่ประชาชนที่รับสื่อจากพรรคมากจะมีแนวโน้มในการเลือกพรรคนั้น อีกทั้งพบว่าความไม่พอใจผลงานของรัฐบาลก่อนทาให้ประชาชนพากันเทคะแนนให้กับพรรคที่คาดว่าจะทางานได้ดีกว่าและสามารถนานโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเป็นผล และพวกเขาได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจบนหลักเหตุผล แต่อย่างไรก็ดีงานการศึกษานี้ยังไม่ชัดในเรื่องชนบทและเมืองนัก นอกจากภาค และฐานะทางการศึกษา ซึ่งต้องมีการศึกษาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
bureekul, thawilwadee . (2020). การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(2), 5–28. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244439
Section
Original Articles

References

ถวิลวดี บุรีกุลและสติธร ธนานิธิโชติ. 2546. รายงานการวิจัยเรื่องการวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.

ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ และประภาพร วัฒนพงศ์. 2545. พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.

ถวิลวดี บุรีกุล และ โรเบิร์ต บี. อัลบริตตัน . ค่านิยมประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทย. นำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า. พฤศจิกายน 2550 กรุงเทพมหานคร.

Albritton Robert B., Thawilwadee Bureekul and Gang Guo. Impact of Rural- Urban Cleavages and Cultural Orientations on Attitudes toward Elements of Democracy: A Cross – National, Within Nation Analysis. Working Papar series; No. 6 . Asian Barometer: A Comparative Survey of Democracy, Governance and Development. 2003.

Albritton Robert B.and Bureekul, Thawilwadee.. (2001) “Developing Democracy Under a New Constitution in Thailand: A Pluralist Solution.” Paper delivered at the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, April 18-22.

Albritton Robert B. and Bureekul, Thawilwadee. (2002) “Support for Democracy in Thailand.” Paper delivered at the Annual Meeting of the Council on Thai Studies, DeKalb, IL, November 2-3.6

Albritton Robert B. and Bureekul, Thawilwadee. (2002) “Support for Democracy in Thailand.” Paper delivered at the Annual Meeting of the Association of Asian Studies (AAS), Wachington D.C.,April 4-7.

Albritton, Robert B. and Sidthinat Prabudhanitisarn. 1997. “Culture, Region, and Thai Political Diversity,” Asian Studies Review, 21: 61-82.

Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton Princeton University Press.

Almond, Gabriel. 1956. “Comparative Political System ” Journal of Politics 18, no 3 (August) : 391.

Almond, Gabriel. 1990. A Discipline Divided: School and Sects in Political Science. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Biggers Daniel R. When Ballot Issues Matter: Social Issue Ballot Measures and Their Impact on Turnout. Political Behavior. Volume 33, Number 1, March 2011, pp. 3-25.

Bratton, Michael and Eric C. C. Chang State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa Forwards, Backwards, or Together? Comparative Political Studies, Vol. 39, No. 9, 1059-1083 (2006).

Chang, Yu-tzung, Yun-han Chu, and Chong-Min Park. Authotitarian Nostalgis in Asia. Journal of Democracy. 18 (3) July 2007 : 66-80.

Chilton, Stephen. 1988. :Defining Political Culture.” The Western Political Quarterly 41 , no. 3 (September).

Chu, Yun-han, Larry Diamond, and Doh Chull Shin, “ Halting progress in Korea and Taiwan,” Journal of Democracy 12 (January 2001) : 122-36.

Dittmer, Lowell. 1977.”Political Culture and Political Symbolism:Toward a Theoretical Synthesis.” World Politics 29, no.4 1 (July).

Doh Chull Shin. “Democratization: Perspectives from Global Citizenries,” in Russell Dalton and Han-Dieter Klingemann, eds., The Oxford Handbook of Political Behavior (Oxford; Oxford University Press, 2007), 259-82.

Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper.

Garner Andrew and Harvey Palmer, Polarlization and Issue Consistency Over time. Political Behavior, Volume

, Number 2, June 2011 , pp. 225-246.

Haider-Markel, Donald P., and Matthew S. Kaufman. 2006. “Public Opinion and Policymaking in the Culture Wars: Is there a Connection Between Opinion and State Policy on Gay and Lesbian Issues? In J. Cohen (Ed.), Public Opinion in State Politics (opp. 163-182) Stanford. CA: Stanford University Press.

Haider- DONALD P. HAIDER-MARKEL AND MATTHEW S. KAUFMAN

Laothamatas, Anek. (1996) “A Tale of Two Democracies: Conflicting Perceptions of Elections and Democracy in Thailand.” In TAYLOR, R.H., ed., The Politics of Elections in Southeast Asia. New York: Cambridge University Press.

Hua, Shiping. 2001. “Introduction: Some Paradigmatic Issues in the Study of Chinese Political Culture.” In Hua Shiping, ed., Chinese Political Culture 1989-2000. (New York: M.E. Sharpe, Inc. 2001) , 4-17.

Hua, Shiping. 1999.”Definition and Methodology of Political Culture Theory: A Case Study of Sinology.” Asian Thought and Society 24 no. 70 (January – April): 23-41.

Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilization and the Remarking of World Order, New York: Simon and Schuster.

Laothamatas, Anek. 1996. ‘A Tale of Two Democracies: Conflicting Perceptions of Elections and Democracy in Thailand,’ in R.H. Taylor, ed. The Politics of Elections in Southeast Asia. New York: Cambridge University Press, 201-23.

Linz, Juan and Stepan, Alfred. 2001. ‘Toward Consolidated Democracies,’ in Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds., The Global Divergence of Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Mishler, William and Richard Rose., “What ar eteh Political Consequesnces of Trust? A Test of Cultural and Institutional Theories in Russia,” Comparative Political Studies 38 (November 2005): 1050-78.

Mooney, Christopher Z., and Mei-Hsein Lee. 1995. “Legislating Morality in the American States: The Case of Pre-Roe Abortion Regulation Reform.” American Journal of Political Science, 39, 599-627.

Nathan, Andrew J. 1993. : Is Chinese Culture Distinctive?” The Journal of Asian Studies 52, no. 4 (November).

Neher, Clark D. and Marlay, Ross. 1995. Democracy and Development in Southeast Asia. Boulder, CO: Westview Press.

O,Donnell, Guillermo. 2001. ‘Illusions about Consolidation.’ In Diamond, Larry, and Plattner, Marc F., eds. The Global Divergence of Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pongphaichit, Pasuk, and Baker, Chris. 2001. Thailand’s Crisis. Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books.

Przeworski, Adam, 1991.Democracy and the Market: Political and EconomicReform in Eastern Europe and latin America. Cambridge: Cambridge University Press: 184.

Pye, Lucian W.1961, International Encyclopedia of the Social Sciences 12. New York, Macmillan Co; and The Free Press.

Pye, Lucian W. “ Culture and Political Science: Problems in the Evaluation of the Concept of Political Culture. Social Science Quarterly 53, (September 1972).

Pye, Lucian W. 1985. Asian Power and Politics . Cambridge, Mass: Belknap.

Pye, Lucian W.1992. the Spirit of Chinese Politics- New Edition. Cambridge: Harvard University Press.

Richardson, Bradley M. 1975. The Political Culture of Japan. London: University of California Press.

Samudavanija, Chai-Anan. 1995. ‘Thailand: A Stable Semidemocracy.’ In Diamond, Larry, Linz, Juan, and Lipset, Seymour Martin, eds., Politics in Developing Countries. Boulder, CO: Lynne Rienner, Publishers, Inc.

Samudavanija, Chai-Anan. 1998. ‘Beyond Transition in Thailand.’ In Diamond, Larry, and Plattner, Marc F., eds., Democracy in East Asia. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Sattayanurak, Saichol. The Construction of Mainstream Thought on “Thainess” and the “Truth” Constructed by “Thainess”. Department of History, Faculty of Humanities, Chiangmai University http://www.fringer.org/wp-content/writings/thainess-eng.pdf

Shin, Doh Chull and Jason Wells, “Is Democracy the Only Game in Town? ” Journal of Democracy 16 (April 2005): 88-101.

Stern, Larry., L. Douglas Dobson, and Frank P. Scioli. 1973. “ On the Dimensions of Political Culture: A New Perspective.” Comparative political studies 4, no. 4 (January).

Whitefield, Stephen and Geoffrey Evans, “Political Culture versus Rational Choice: Explaining Responses to Transition in the Czech Republic and Slovakia,” British Journal of Political Science 29(January 1999): 129-54.

Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. Chiangmai: Silkworm Books.

Yun-han Chu, Larry Diamond, and Doh Chull Shin, “Halting Progress in Korea and Taiwan,” Journal of Democracy 12(January 2001): 122-36.

Yalch Richard F. 1975, "ATTRIBUTION THEORY AND VOTER CHOICE", in Advances in Consumer Research Volume 02, eds. Mary Jane Schlinger, : Association for Consumer Research, Pages: 783-792.

Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi, and Pippa Norris. 2002. Comparing democracies 2: new challenges in the study of elections and voting. Great Britain: Biddles Ltd.

Most read articles by the same author(s)