1.การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัคร : วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 กค. 2554

2.การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554

3.วาระเลือกตั้ง :บทวิเคราะห์ว่าด้วยการเลือกตั้ง 2554 กับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมการเมืองไทย

4.พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ

5.ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

6.การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด: ประเด็นสาคัญที่ถูกมองข้ามในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554

Published: 2020-09-14