การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554

Main Article Content

Attasit Pankaew

Abstract

     บทความนี้ เป็นข้อสังเกตที่ได้เห็นในการเปลี่ยนแปลงในวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้แทนราษฎร (ระบบการเลือกตั้ง) ที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง ปี พ.ศ. 2554 การคงอยู่ในพฤติกรรมการหาเสียงของพรรคการเมือง และ ความคาดหวังของประชาชน อันจะเกิดขึ้นจากการทาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎร ในแง่ของการไป “เป็นปากเป็นเสียง” ให้กับพวกเขาในผู้แทนราษฎร จุดประสงค์ของบทความชิ้นนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากมองว่า การเลือกตั้งนั้นไม่ได้มีความน่าสนใจเฉพาะผลการเลือกตั้ง หรือ มองว่าการเลือกตั้งแค่ในฐานะ “หน่วยผลิตผลการแข่งขัน” ที่เกิดขึ้นในสนามการเมือง (Political Arena) แต่มองว่าการเลือกตั้งและระบบบการเลือกตั้งเป็น “สถาบันทางการเมือง (Political Institutions)” ที่ระบบการดาเนินงาน (Functions) ของตัวสถาบันนั้นมีผลต่อ “ผลลัพธ์ (Output)” ทางการเมืองอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ด้วยเหตุนี้ ทาให้การศึกษาการเลือกตั้งสามารถทาได้ในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงในบริบทและและสิ่งแวดล้อมของการเลือกตั้ง ดังเช่นบทความชิ้นนี้จะได้นาเสนอผ่านข้อสังเกต 3 ประเด็นที่กล่าวไปข้างต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
pankaew, attasit . (2020). การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง: ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(2), 29–47. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244440
Section
Original Articles

References

มติชน ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2554 (กรอบบ่าย)

Blais, Andre and Louis Massicotte. 2002. “Electoral Systems.” In Comparing Democracies 2: New Challenges in The Study of Elections and Voting, eds. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemo, and Pippa Norris. London: Sage Publications.

Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT: Yale University Press.

Duverger, Maurice. 1963. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. New York: Wiley.

Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. New York: Oxford University Press.

Nishikawa, Mira, and Erik S. Herron. 2004. “Mixed Electoral Riles’ Impact on Party Systems.” Electoral Studies 23: 753-786.

Powell Jr., G. Bingham. 2000. Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions. New Haven: Yale University Press.

Przeworski, Adam. 2004. “Institutions Matter?” Government and Opposition 39(2): 527–540.

Przeworski, Adam, et. al., 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Material Well-Being in the World, 1950-1990. New York, NY: Cambridge University Press.

Schumpeter, Joseph. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Row.