พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ

Main Article Content

Montri Chenvidyakarn

Abstract

     พรรคการเมืองไทยในประวัติศาสตร์และปัจจุบันมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้น บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของพรรคการเมืองขนาดเล็กโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน


     ส่วนที่หนึ่ง เป็นการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพรรคการเมือง ที่มีต่อการเกิดและการขยายตัวของพรรคการเมืองขนาดเล็กระหว่างปี พ.ศ.2540-2554
     ส่วนที่สอง เป็นการเสนอข้อมูลที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการของพรรคการเมืองขนาดเล็กเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่และพรรคการเมืองขนาดกลางในการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2512-2539 และ
     ส่วนที่สาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดของพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2554 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจานวนพรรคการเมืองขนาดเล็กได้ขยายจานวนมากขึ้น แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสาเร็จในการเลือกตั้งก็ตาม การศึกษานี้ยังไม่ได้ครอบคลุม การวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงอุดมการณ์และนโยบายของพรรคเหล่านี้ว่าสะท้อนให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรบ้าง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
chenvidyakarn, montri . (2020). พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(2), 74–104. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244442
Section
Original Articles

Most read articles by the same author(s)