ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

Main Article Content

Prajak Kongkirati

Abstract

     ความรุนแรงในการเลือกตั้งเป็นปรากฏการณ์ที่สาคัญ และส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง และเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย ในประเทศไทย ปรากฏการณ์ของการใช้ความรุนแรงเพื่อเอาชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งได้เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้ว และยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งในสภาวะที่สังคมไทยยังมีความแตกแยกแบ่งขั้วที่ร้าวลึก จนมีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ผลกลับออกมาในทางตรงกันข้าม คือ การเลือกตั้งผ่านไปโดยเรียบร้อย แม้ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอยู่บ้าง แต่ก็เป็นความรุนแรงในระดับที่ควบคุมได้ และมิได้ร้ายแรงกว่าการเลือกตั้งครั้งอื่นๆ ที่ผ่านมาในอดีต


     บทความชิ้นนี้มุ่งอธิบายสาเหตุของปรากฎการณ์ดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์แบบแผนของความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในมิติของเวลา สถานที่ ผู้กระทาการ เหยื่อ วิธีการ และระดับของความรุนแรง เพื่อทาให้สังคมไทยและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งยังหวังว่าบทความชิ้นนี้จะช่วยกระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
kongkirati, prajak . (2020). ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(2), 105–124. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244443
Section
Original Articles