การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด: ประเด็นสาคัญที่ถูกมองข้ามในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554

Main Article Content

Weerasak Krueathep
Pawinee Chuayprakong

Abstract

     บทความนี้นาเสนอข้อมูลการกระจายภาระภาษีอากรและการจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 2553 เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมทางการคลังที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดต้องเผชิญอยู่ และต้องการชี้ให้เห็นถึงข้อจากัดที่สาคัญว่าประเด็นความเป็นธรรมทางการคลังด้านภาษีอากรและการจัดสรรงบประมาณนั้นมิได้รับความสาคัญจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่จานวน 5 พรรคในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554 แต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนบทความจึงเรียกร้องให้มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
krueathep, weerasak ., & chuayprakong, pawinee . . (2020). การจัดสรรงบประมาณและการกระจายภาระภาษีอากรระหว่างจังหวัด: ประเด็นสาคัญที่ถูกมองข้ามในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2554. King Prajadhipok’s Institute Journal, 9(2), 125–148. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244444
Section
Original Articles

References

จรัส สุวรรณมาลา. 2554. ก้าวข้ามกับดักของการกระจายอำนาจ: สู่จังหวัดจัดการตนเอง. ใน จรัส สุวรรณมาลา และวีระศักดิ์ เครือเทพ. หน้า 1-23. ประเด็นท้าทายการกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. 2516. ทฤษฎีภาษีอากร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เคล็ดไทย.

ระศักดิ์ เครือเทพ. 2548. การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ: หลักการและแนวปฏิบัติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Braithwaite, Valerie (ed.). 2003. Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion. Ashgate, Aldershot.

Buchanan, James M. 1987. Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.

Downs, A. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York, NY: Harper Collins Publishers.

Monkkonen, Eric H. 1995. The Local State: Public Money and American Cities. Stanford, CA: Stanford University Press.

Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy B. 1976. Public Finance in Theory and Practice. New York, NY: McGraw-Hill.

Rodden, Jonathan A. 2006. Hamilton’s Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism. New York, NY: Cambridge University Press.

Rubin, Irene S. 1998. Class, Tax, and Power: Municipal Budgeting in the United States. Chatham, NJ: Chatham House Publisher.

Slemrod, Joel, and Jon Bakija. 2004. Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Debate over Taxes. Cambridge, MA: MIT Press.

Thurow, Lester C. 1971. “The Income Distribution as A Pure Public Good”, The Quarterly Journal of Economics. 85(2): 327-336.

Thurow, Lester C. 1973. “The Income Distribution as A Pure Public Good: A Response”, The Quarterly Journal of Economics. 87(2): 316-319.