Public Governance: Foundations and Challenges for Thai Government

Main Article Content

Kowit Kangsanan

Abstract

     แนวความคิดธรรมาภิบาลได้รับความสนใจในวงการสาขาการบริหารรัฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ จึงยังคงเป็นสาขาค่อนข้างใหม่ที่มีการโต้เถียงและการวิจัยกันอีกมาก ผู้เขียนนาเสนอสิ่งที่เป็นเบื้องหลังความเป็นมาและเหตุผลด้านต่างๆที่เป็นหลักการของธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลภาครัฐโดยเฉพาะ รวมถึงการอธิบายให้เห็นพื้นฐานตรรกะ รูปแบบ และระดับของธรรมาภิบาลภาครัฐว่ามีลักษณะอย่างไร บทความยังเกี่ยวโยงไปถึงการสารวจการใช้แนวคิดธรรมาภบาลเพื่อชี้แนะการสร้างบรรทัดฐานในบริบทสังคมไทย ก่อนการอภิปรายประเด็นสาคัญที่เป็นสิ่งท้าทายรัฐบาลไทย ในการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐและอุปสรรคของการนาแนวคิดธรรมาภิบาลภาครัฐสู่การปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
kangsanan, kowit . (2020). Public Governance: Foundations and Challenges for Thai Government. King Prajadhipok’s Institute Journal, 7(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244607
Section
Original Articles

References

ชัยอนันท์ สมุทวาณิช. 2542. ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา.

บวรศักดิ์ อุวรรโณ. 2542. การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สถาบันพระปกเกล้า. 2545. การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี, รายงานการวิจัยเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545.

สุจริตรา บุณยรัตพันธ์. 2549. รายงานวิจัยเรื่องประชาชนและธรรมาภิบาล: การสำรวจทัศนคติของคนไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2544. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

อมรา พงศาพิชญ์. 2549. ธรรมรัฐและธรรมราษฎรกับองค์การประชาสังคม. (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Carlson, M. S. and R. Schwarz. 1995. What Do Citizens Really Want. Popular Government (Spring): 26-33.

Dunleavy, P. 1991. Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science. New York: Prentice Hall.

Frederickson, H.G. 1997. The Spirit of Public Administration. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Frederickson, H.G. and K.B. Smith. 2003. The Public Administration Theory Primer. Boulder, Colo.: Westview Press.

Ingraham, P.W. and L.E. Lynn, Jr., eds. 2004. The Art of Governance: Analyzing Management and Administration. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Jayasuriya, K. 2005. Capacity Beyond the Boundary: New Regulative State, Fragmentation, and Relational Capacity. in Challenges to State Policy Capacity. edited by M. Painter and J. Pierre. New York: Palgrave MaMillan.

Kaufman, H. 1981. The Administrative Behavior of Federal Bureau Chiefs. Washington, D.C.: Brooking Institution Press.

Kettl, D.F. 2005. The Global Public Management Revolution. 2.nd Washington, D.C.: Brooking Institution Press.

King, C.S. and L.A. Zanetti, 2005. Transformational Public Service: Portraits of Theory and Practice. New York: M.E. Sharpe.

Kooiman, J. 2005. Governing as Governance. London: Sage Publications.

Lipsky, M. 1980. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of Individuals in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Lynn, Jr. 1987. Managing Public Policy. Boston, MA: Little, Brown.

Lynn, Jr., L.E., C.J. Heinrich, and C.J. Hill 2001. Improving Governance: A New Logic for Empirical Research. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Mashaw, J.L. 1990. “Explaining Administrative Process: Normative, Positive, and Critical Stories of Legal Development” Journal of Law, Economics, and Organizations, 6: 267-98.

Mechanic, D. 1862. Sources of Power of Lower Participants in complex Organizations. Administrative Science Quarterly 7,4:340-84.

Moe, T.M. 1984. The New Economics of Organization. American Journal of Political Science, 28: 738-77.

Osborne, D. and T. Glaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Reading, MA:Addison Wesley.

Painter, M. and J.Pierre, eds. 2005. Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives. New York: Palgrave Macmillan.

Rhodes, R.A. 1996. “The New Governance: Governing without Government.” Political Studies, 44, 4 (September), 652-667.

Rondinelli, D.A. and G.H. Cheema, eds. 2003. Reinventing Government for the Twenty-First Century. Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Sabel, C.F. 1993. Constitutional Ordering in Historical Context.. in Games in Hierarchies and Networks: Analytical and Empirical Approaches to the Study of Governance Institutions, ed. by F.W. Scharpf. Boulder, Colo.: Westview Press

Salamon, L.M. ed. 2002. The Tools of Government: A Guide to the New Governance. New York: Oxford University Press.

Wallis, J.L., B.E. Dollery, and L. McLoughlin, 2007. Reform and Leadership in the Public Sector: A Political Economy Approach. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Wamsley, G.L. 1990. Introduction. In Refounding Public Administration, edited by G. L. Wamsley and J.F. Wolf. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Williamson, O.E. 1996. The Mechanism of Governance. New York: Oxford University Press.