1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน : บทบาทของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (Public Account Committee : PAC )

2.Public Governance: Foundations and Challenges for Thai Government

3.กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ

4.การทุจริตเชิงโครงสร้างในระบบเลือกตั้ง

5.รัฐกับการใช้อานาจรัฐในการควบคุมสังคม: วิเคราะห์รัฐบาลช่วงปี พ.ศ. 2544-2549

6.หนึ่งทศวรรษของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน กรณีเตาเผาขยะชุมชน จังหวัดภูเก็ต

Published: 2020-09-21