กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ

Main Article Content

Punya Udchachon

Abstract

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ยังมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน บทความนี้แบ่งการนาเสนออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก ว่าด้วยทฤษฎีพื้นฐาน ส่วนที่สอง ว่าด้วยกระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ ส่วนที่สาม ว่าด้วยการวิเคราะห์กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ และส่วนสุดท้าย ว่าด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
udchachon, punya . (2020). กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งของศาลรัฐธรรมนูญ. King Prajadhipok’s Institute Journal, 7(1). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244608
Section
Original Articles

References

บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีของเยอรมัน, วารสารนิติศาสตร์, กันยายน 2541.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, วารสารกฎหมายปกครอง, เมษายน 2541.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 1, วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ, 2538.

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์. ความมีอิสระของผู้พิพากษา, บทบัณฑิตย์, 2513.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา, การประชุมงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

วิษณุ เครืองาม. ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาดารงตนเป็นอิสระได้อย่างไร, บทบัณฑิตย์, 2517.

วิษณุ เครืองาม. ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา, กรุงเทพฯ, 2530.

สุรพล นิติไกรพจน์. ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ, 2546.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิเคราะห์อำนาจของวุฒิสภาในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2541, กรุงเทพฯ, 2541.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ แทนตาแหน่งที่ว่าง, กรุงเทพฯ, 2543.

สำนักงานศาลปกครอง. รายงานการประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 1-1/2543 และครั้งที่ 2-2/2543, กรุงเทพฯ, 2543.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

สัมภาษณ์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเกาหลี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549.

ถวัลย์ สุพรม. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คำแนะนาหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตาแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949.

Maunz u.a. Bundesverfassun 1987 gsgerichtsgesetz, kanmentar, Munchen 1995.

Michael J. Gerhardt. The Federal Appointment Process, London, 2000.

Nadine Cohodas. Ginsburg Hurt Badly by Marijuana Admission, U.S.A, 1987.

William Elbenstein. Great Political Thinkers, U.S.A, 1960.

The Constitution of the United State of America 1787.

The Constitutional of the Republic of Korea 1987.