สุขภาพทางการคลังของเทศบาล: กรอบแนวคิดและผลการวิจัยเชิงประจักษ์

Main Article Content

Weerasak Krueathep

Abstract

     บทความนี้นาเสนอถึงสภาพทั่วไปของสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล และสาเหตุหลักที่ส่งผลให้สุขภาพทางการคลังของเทศบาลเกิดความอ่อนแอ ข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมถึงเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจานวน 14 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลและในบริเวณภาคตะวันออก โดยใช้ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ 2544 ถึง 2549 ผลการศึกษาพบว่าเทศบาลนครขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และเทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความอ่อนแอทางการคลังมากกว่าเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆ หรือตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจหลักหรือพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้นโยบายประชานิยมทางการคลัง (fiscal populism) และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่างส่งผลให้สุขภาพทางการคลังของเทศบาลเกิดความอ่อนแอได้เช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
krueathep, weerasak . (2020). สุขภาพทางการคลังของเทศบาล: กรอบแนวคิดและผลการวิจัยเชิงประจักษ์. King Prajadhipok’s Institute Journal, 7(2). Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/article/view/244628
Section
Original Articles

References

จรัส สุวรรณมาลา และคณะ. 2548. รายงานการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ตุลาคม 2548.

จรัส สุวรรณมาลา. 2541. ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา.

จรัส สุวรรณมาลา. 2529. รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. 2549. การคลังท้องถิ่น: รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น, กรุงเทพฯ: พี เอ ลีฟวิ่ง.

วีระศักดิ์ เครือเทพ. 2551ก. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล. กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อ่านได้จาก http://www.polsci.chula.ac.th/weerasak/researches.htm

วีระศักดิ์ เครือเทพ. 2551ข.. ขีดความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรอบวิเคราะห์เบื้องต้น‛ วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1: หน้า 78-104.

วีระศักดิ์ เครือเ ทพ. 2550ก. เครือข่าย: นวัตกรรมการทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

วีระศักดิ์ เครือเทพ. 2550ข. คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

Advisory Commission on Intergovernmental Relations [ACIR]. 1962. Measures of State and Local Fiscal Capacity and Tax Effort. Information Report M-16, Washington, D.C.: ACIR.

Berne, Robert, and Richard Schramm. 1986. Financial Analysis of Governments. N.J.: Prentice-Hall.

Bradbury, Katherine L., Helen F. Ladd, Mark Perrault, Andrew Reschovsky, and John Yinger. 1984. State Aid to Offset Fiscal Disparities across Communities, National Tax Journal. 37 (June): pp.151-170.

Buchanan, James M. 1977. Why Does Government Grow? In Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth. ed. T. E. Borcherding, 3-18. Durham, NC: Duke University Press.

Clark, Terry N., and Lorna C. Ferguson. 1983. City Money: Political Processes, Fiscal Strain, and Retrenchment. New York: Columbia University Press.

Clark, Terry N., and Lorna C. Ferguson. 1979. Political Leadership and Urban Fiscal Policy. (unpublished paper).

Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. N.Y.: Harper Collins.

Ferguson, Ronald F., and Helen F. Ladd. 1986. Measuring the Fiscal Capacity of U.S. Cities, in H. Clyde Reeves (ed). Measuring Fiscal Capacity. MA: Lincoln Institute of Land Policy. pp.141-168.

Hendrick, Rebecca. 2004. Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local Government: Focus on Chicago Suburban Municipalities, Urban Affairs Review. 40 (1): pp.78-114.

Ladd, Helen F. 1994. Measuring Disparities in the Fiscal Condition of Local Governments, in John E. Anderson (ed). Fiscal Equalization for State and Local Government Finance. London: Praeger. pp. 21-53.

Ladd, Helen F., and John Yinger. 1989. America’s Ailing Cities: Fiscal Health and the Design of Urban Policy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Martinez-Vazquez, Jorge, and L.F. Jameson Boex. 1997a. Fiscal Capacity: An Overview of Concepts and Measurement Issues and Their Applicability in the Russian Federation. Working paper 97-3 (June): Policy Research Center, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Martinez-Vazquez, Jorge, and L.F. Jameson Boex. 1997b. An Analysis of Alternative Measures of Fiscal Capacity for Regions of the Russian Federation. Working paper 97-4 (June): Policy Research Center, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Meltsner, Arnold J. 1971. The Politics of City Revenue. C.A.: University of California Press.

Miller, G. J. 2001. Fiscal Health in New Jersey’s Largest Cities. Newark, NJ: Cornwall Center Publication Series.

Niskanen, Williams A. 1971. Bureaucracy and Representative Government. Chicago, I.L.: Aldine-Atherton.

Rubin, Irene S. 1982. Running in the Red: The Political Dynamics of Urban Fiscal Stress. Albany, N.Y.: The State University of New York Press.

Schick, Allen. 1998. A Contemporary Approach to Public Expenditure Management. Washington, D.C.: Economic Development Institute, World Bank.

Warner, Mildred E. 1999. Local Government Financial Capacity and the Growing Importance of State Aid, Rural Development Perspectives. 13(3): pp. 27-36.

Yilmaz, Yesim, Sonya Hoo, Matthew Nagowski, Kim Rueben, Robert Tannenwald. 2006. Measuring Fiscal Disparities across the U.S. States: A Representative Revenue System/Representative Expenditure System Approach Fiscal Year 2002. Occasional Paper Number 74 of the Urban Institute. Washington, D.C.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>