1.การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.Boards of Directors’ Role in Enhancing Corporate Governance in Thai Public Organization

3.การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา : สภาพปัญหาและความท้าทายในอนาคต

4.สุขภาพทางการคลังของเทศบาล: กรอบแนวคิดและผลการวิจัยเชิงประจักษ์

5.นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนฐานของทุนทางสังคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: แนวคิดและ วิธีการบริหารงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)

Published: 2020-09-21